ROKOVANIE S VEDENÍM UNLP KOŠICE

20.12.2018 prebehlo rokovanie zástupcov LOZ UNLP Košice v piatich bodoch.

1. pripomienkovali sme text nového pracovného poriadku, boli nám vysvetlené zmeny oproti textu doteraz platného pracovného poriadku. Máme isté výhrady k niektorým formuláciám v pracovnom poriadku, musíme jeho znenie ako menšinová odborová organizácia rešpektovať. Text pracovného poriadku vyplýva z povinnosti zamestnávateľa zabezpečiť za každých okolností plynulosť poskytovania zdravotnej starostlivosti.

2. rokovali sme o možnosti právnej formulácie textu Dohody o mzde pre našich lekárov, tento bod sme odročili na začiatok roku 2019. Vrátime sa k nemu podľa toho, ako bude postupovať kolektívne vyjednávanie na pôde UNLP Košice.

3. boli sme oboznámení o spôsobe úhrady odmeny pre lekárov, ktorí vykonávajú na pôde UNLP obhliadky mŕtvych. Ako presne postupovať objasníme všetkým našim členom osobne, ktorí túto činnosť vykonávajú a majú problém s úhradou týchto odmien.

4. boli sme informovaní o tom, ako si budu vykazovať ÚPS služby školskí lekári od 1.1.2019 potom, ako im budú podľa nového znenia zriaďovacej listiny navýšené úväzky. Bližšie informácie podáme na požiadanie každému členovi.

5. boli sme informovaní o výške kapitálových výdavkov MZ, ktor´v roku 2018 boli preinvestované na rozvoj UNLP Košice a o pláne materiálového a personálneho rozvoja UNLP Košice na rok 2019.

OSPRAVEDLNENIE

Lekárske odborové združenie UNLP Košice dnes 20.12.2018 rokovalo s vedením UNLP Košice o novom znení pracovného poriadku, ktoré dňa 17.12.2018 nazvalo na svojom webe “Otrokásky pracovný poriadok”.

Vysvetlili sme si s vedením svoje argumenty a rokovaním sme dospeli k spoločnému výsledku. Ospravedlňujeme sa vedeniu UNLP Košice, za znenie predchádzajúceho článku, kde sme pracovný poriadok nazvali “otrokárskym”.

 

Martin Paulo

OTVORENÝ LIST MINISTERKE ZDRAVOTNÍCTVA

Lekárske odborové združenie odoslalo ministerke zdravotníctva otvorený list, v ktorom žiada transparentné preštetrenie zásahov do čakacích listín pacientov, ktorí čakajú na operačné výkony na Neurochirurgickej klinike UN Bratislava.

 

24. septembra 2018

 

Vážená pani ministerka,

kauza čakacích listín na Neurochirurgickej klinike UNB už veľmi dlho traumatizuje spoločnosť, znižuje dôveru pacientov v zdravotníctvo a poškodzuje meno samotnej Univerzitnej nemocnice Bratislava. A ak skutočne dochádzalo k machináciám v čakacích listinách, kde čakali na záchranu života aj onkologickí pacienti s nádorom mozgu, problém čakacích listín má aj obrovskú morálnu a etickú rovinu.

LOZ ako súčasť realizácie Memoranda uzatvoreného medzi vládou SR a Lekárskym odborovým združením v roku 2012 vypracovalo Zoznam protikorupčných opatrení, v ktorom sme na prvom mieste navrhli verejné čakacie listiny. Ak by sa toto naše protikorupčné opatrenie realizovalo zo strany MZ SR, dnes by táto kauza neexistovala.

V takejto situácii je pochopiteľné, že sa v laickej i odbornej verejnosti objavia viaceré relevantné otázky a že sa médiá snažia dopátrať pravdy. Nie je však pochopiteľné, ak v takejto situácii kompetentní mlčia, zahmlievajú, neinformujú o prešetrení a zakazujú dotknutým osobám o probléme hovoriť a informovať. Po 6 mesiacoch, čo bolo vedenie UNB oficiálne upozornené na podozrenie na machinácie s čakacími listinami na Neurochirurgickej klinike a po niekoľkých týždňoch medializácie tejto kauzy, sa verejnosť ani zástupcovia lekárov Univerzitnej nemocnice od kompetentných, čiže od vedenia UNB, nedozvedeli takmer nič.

Sú len dve veci, ktoré od riaditeľa UNB ako verejného funkcionára, v tejto kauze očakáva verejnosť. Verejnosť chce počuť, že prebehla nezávislá vnútorná kontrola, ktorej závery sú verejné a následne, že sa podozrenia nepotvrdili, alebo, že sa potvrdili podozrenia a vyvodili sa voči zodpovedným jasné kroky a okamžite sa prijali nevyhnutné opatrenia, aby sa takéto kauzy viac nestávali.

Všetko ostatné, ako je mlčanie, zahmlievanie, či zákazy vedenia voči zamestnancom verejne komentovať problém sú výrazne kontraproduktívne a zneisťujú verejnosť, pacientov s vážnymi diagnózami i samotných zamestnancov tak dôležitej inštitúcie ako je Univerzitná nemocnica v Bratislave. V konečnom dôsledku to len podkopáva dôveru ľudí v naše zdravotníctvo a v náš štát.

O podozreniach na uprednostňovanie niektorých pacientov v čakacích listinách pacientov čakajúcich na operácie na Neurochirurgickej klinike UNB bol daným listom už v apríli 2018 písomne upozornený aj samotný predseda ÚDZS, pán MUDr. Tomáš Haško, MPH. Napriek tomu, že podozrenia s machináciami s čakacími listinami sú závažné a napriek tomu, že v danom písomnom upozornení boli jasne a konkrétne popísané i možné poškodenia zdravia pacientov, vyplývajúce z oneskorenej operačnej liečby, vedenie ani samotný predseda ÚDZS na základe podnetu nekonal a zo strany ÚDZS nebolo iniciované žiadne šetrenie.

Túto nečinnosť riaditeľa ÚDZS pokladáme za tak závažné pochybenie, že žiadame zbavenie MUDr. Tomáša Haška, MPH funkcie predsedu ÚDZS. Je zarážajúce, že predseda ÚDZS na takýto písomný a konkrétny podnet viac ako 5 mesiacov nekoná, hoci na to isté neurochirurgické pracovisko boli zo strany ÚDZS za posledné mesiace poslané už dve iné kontroly, a to len na základe článkov v bulvárnom týždenníku (Plus7dní a Plus1deň), patriacej tej istej finančnej skupine, ktorá vlastní aj konkurenčné zdravotnícke pracovisko. A to aj napriek tomu, že informácie z daných článkov bulvárneho periodika vyvrátili i samotní dotknutí pacienti.

Vážená pani ministerka, je na čase sa zamyslieť nad pohnútkami vedenia ÚDZS a vyvodiť z jeho práce dôsledky. Plne si uvedomujem, že predsedu ÚDZS menuje Vláda SR a nie MZ SR, ale z Vášho postu Vám vyplýva morálna i odborná povinnosť vo veci konať. Koniec koncov ste súčasťou Vlády SR, tak Vám iste ako lekárke nebude robiť najmenší problém svojim kolegom vo vláde vysvetliť závažnosť prístupu vedenia ÚDZS k podnetu k čakacím listinám.

Ďalšou závažnou skutočnosťou je fakt, že predsedom správnej rady ÚDZS je človek podozrivý z vedenia údajne dvojitých čakacích listín na Neurochirurgickej klinike UNB. V právnom štáte by bolo samozrejmosťou, že by sa človek podozrivý z pochybenia vzdal vedenia v úrade, ktorý má jeho pochybenie preverovať. A ak by k tomu nedošlo, vedenia by ho zbavil jeho nadriadený až do času, kým sa nedokáže jeho nevina. Riziko ovplyvňovania, či zásahov do prešetrovania spomínaných čakacích listín je tak veľké, že Vás pani ministerka žiadame, aby v záujme objektívneho a nespochybniteľného prešetrenia kauzy čakacích listín na Neurochirurgickej klinike UNB, bol predseda správnej rady ÚDZS odvolaný, a to minimálne do doby, kým sa nedokáže jeho nevina.

Dnes nevieme, či k machináciám v čakacích listinách Neurochirurgickej kliniky UNB dochádzalo a či sú pravdivé informácie o odsúvaní operácií pacientov s nádormi mozgu. Na to musí prebehnúť nezávislé šetrenie. Čo však už dnes vieme, je, že predseda ÚDZS niekoľko mesiacov neospravedlniteľne nekonal. Dnes vieme, že podozrivý, ktorý má byť úradom vyšetrovaný stále figuruje vo vedení ÚDZS. Takýto stav je neakceptovateľný.

Vážená pani ministerka,
pevne verím, že si svoju zodpovednosť v danej situácii uvedomujete a preto Vás žiadam, aby Ministerstvo zdravotníctva SR kauzu čakacích listín Neurochirurgickej kliniky UNB dôveryhodne vyšetrilo a aby boli závery šetrenia plne vysvetlené verejnosti a médiám. Dovolím si zopakovať aj náš už niekoľkoročný protikorupčný návrh, aby boli čakacie listiny na operácie verejné, pretože by to odstránili potencionálne machinácie v čakacích listinách a s tým súvisiace riziko korupcie. Som presvedčený, že Vám ako lekárke nie je ľahostajné ohrozenie dôvery verejnosti voči kontrolnej funkcii Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, preto verím, že podniknete všetky kroky vrátane personálnych, aby sa stav na ÚDZS napravil.

S pozdravom,

MUDr. Peter Visolajský
predseda Lekárskeho odborového združenia

TLAČOVÁ SPRÁVA LOZ K SITUÁCII V UNLP KOŠICE

Košickí lekárski odborári žiadajú ministerstvo zdravotníctva o rovnaké pravidlá pre všetky univerzitné nemocnice, aby mohli vyriešiť spor s vedením

 

Bratislava 25. apríla 2018. Lekárske odborové združenie pri Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach (ďalej len „UNLP“ ) žiada Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, aby pri tak dôležitých momentoch, ako sú zriaďovacie listiny nemocníc, pristupovali rovnako k UNLP ako k iným univerzitným nemocniciam na Slovensku. Žiada aby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky nebrzdilo jej chod a umožnilo vyriešenie sporov s nezákonným vykazovaním služieb lekárov zodpovedných za univerzitnú výučbu. Upozorňujeme, že súčasný stav ohrozuje zabezpečenie lekárskych služieb a výučby v UNLP Košice.

 Aktuálny stav:

– Univerzitná nemocnica Bratislava má aktuálne v platnosti novú zriaďovaciu listinu, lekári – asistenti na výučbu majú úväzky 0,5 a prednostovia kliník 0,8 s nemocnicou, nie je tam spor vo vykazovaní služieb a v kompetenciách vedenia pracovísk.

– Univerzitná nemocnica Martin má novú zriaďovaciu listinu, ktorá vstúpi do platnosti 1.5.2018. Vtedy budú navýšené úväzky školským lekárom rovnako ako v Bratislave, t. č. nie je spor v nemocnici vo vykazovaní služieb týchto lekárov a v kompetenciách vedenia pracovísk.

– UNLP Košice – má zo strany ministerstva doručený návrh novej zriaďovacej listiny. Jeho platnosť je nepochopiteľne posunutá na najskôr 1.11.2018. Po osobnom rozhovore s vedením UNLP Košice sme sa dozvedeli, že ministerstvo zdravotníctva ako zriaďovateľ musí najprv zmeniť organizačnú štruktúru UNLP Košice a potom môže UNLP zmeniť svoj vlastný organizačný poriadok a až následne môže vstúpiť do platnosti nová zriaďovacia listina. Momentálne je spor v nemocnici UNLP Košice vo vykazovaní služieb, ktoré nie sú podľa názoru LOZ UNLP Košice vykazované v súlade so Zákonníkom práce a Pracovným poriadkom UNLP Košice. Čo v konečnom dôsledku predstavuje riziko pre zabezpečenie lekárskych služieb košickej nemocnice a negatívne to vplýva na výučbu v tejto druhej najdôležitejšej univerzitnej nemocnice na Slovensku.

UNLP Košice dostalo zo strany ministerstva návrh novej zriaďovacej listiny, ktorá by mala vstúpiť do platnosti najskôr v novembri. Ostatné univerzitné nemocnice na Slovensku už novú listinu majú platnú, resp. bude platná v najbližšom období. Z rokovania s vedením nemocnice vyplynulo, že ministerstvo zdravotníctva ako zriaďovateľ musí najskôr zmeniť organizačnú štruktúru UNLP Košice, následne môže UNLP zmeniť svoj vlastný organizačný poriadok a až následne môže vstúpiť do platnosti nová zriaďovacie listina.

V UNLP Košice momentálne prebieha spor o vykazovanie Ústavných pohotovostných služieb (UPS), ktoré nie sú podľa názoru LOZ UNLP Košice vykazované v súlade so Zákonníkom práce a Pracovným poriadkom UNLP Košice.

„LOZ UNLP Košice žiada ministerstvo zdravotníctva, aby v čo najkratšom čase pripravilo novú organizačnú štruktúru UNLP Košice tak, aby bola nová zriaďovacia listina v čo najkratšom čase uvedená do platnosti. Cieľom je spriechodnenie rokovania s vedením nemocnice v pokojnom duchu, tak aby bol obnovený sociálny zmier a dodržiavané zákonné normy vykazovania pracovného času. Žiadame, aby nová zriaďovacia listina bola uvedená do platnosti súčasne s ostatnými univerzitnými nemocnicami na Slovensku a aby boli všade rovnaké pravidlá,“ povedal Martin Paulo, predseda LOZ UNLP Košice.

V Košiciach, 24.4.2018

MUDr. Martin Paulo

Predseda LOZ UNLP Košice

6. VÝROČNÝ GALAVEČER LEKÁRSKEHO ODBOROVÉHO ZDRUŽENIA SA KONAL V KOŠICIACH

21.4.2018 sa uskutočnil v Košiciach 6. výročný Galavečer Lekárskeho odborového združenia, na ktorom sa zúčastnilo vyše 110 hostí z celého Slovenska. Na galavečeri bola udelená cená Dávida, o ktorej laureátovi rozhodol celoslovenský Klub predsedov LOZ.

Cenu Dávida za dlhoročný prínos v boji za lepšie postavenie lekárov a za lepšie zdravotníctvo LOZ udelil advokátovi JUDr. Mgr. Antonovi Chromíkovi, PhD. za jeho dlhodobý prínos pre slovenské zdravotníctvo.

Predseda LOZ, Peter Visolajský uviedol: „Cenu Dávida udeľujeme ľuďom, ktorí sa významne zaslúžili o zlepšenie postavenia lekárov a o zlepšenia slovenského zdravotníctva. A keďže problémy nášho zdravotníctva sú často kolosálne, aj zápas týchto ľudí často pripomína boj Dávida s Goliášom. Tento rok sme sa rozhodli Cenu Dávida udeliť človeku, ktorý si ju zaslúži každý rok. Pretože všetky významné i menej významné udalosti LOZ sú spojené s jedným človekom. Lekárske odborové združenie udelilo Cenu Dávida za dlhodobý prínos za lepšie postavenie lekárov a za lepšie zdravotníctvo advokátovi JUDr. Mgr. Antonovi Chromíkovi, PhD.“

Bližšie informácie a fotky z galavečera uverejňujeme na http://www.loz.sk/17846-2/.

 

TLAČOVÁ SPRÁVA LOZ K SITUÁCII NA KPRECH UNLP KOŠICE

Bratislava 1.2.2018

Lekárske odborové združenie rázne odsudzuje medializované praktiky, ktoré na Klinike plastickej chirurgie UNLP v Košiciach opísal a zverejnil týždenník Trend. LOZ vyzýva na odhalenie a potrestanie vinníkov, nakoľko boli opäť peniaze pred záujmami slovenských pacientov.

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach odvolala po prvých interných zisteniach v kauze pochybného biznisu s operáciami zahraničných pacientov primára kliniky plastickej chirurgie Róberta Sabovčíka. Podľa zistení médií sa v štátnej nemocnici realizovali predražené plastické operácie samoplatiacim zahraničným klientom. Platby boli realizované cez agentúru zaregistrovanú v daňovom raji.

„Lekárske odborové združenie rázne odsudzuje medializované konanie, ktoré na tejto klinike opísal a zverejnil týždenník Trend a ktoré sa dialo v záujme biznisu a na úkor slovenských pacientov,“ povedal Peter Visolajský, predseda LOZ.

„Veríme tomu, že všetci vinníci budú odhalení a potrestaní nielen pracovnoprávne, ale zodpovedné orgány zvážia vinníkom aj zákaz výkonu povolania lekára a štátne orgány tiež preveria, či neboli porušené trestné a daňové zákony SR,“ dodal Visolajský.

Podľa informácií z médií riaditeľ a vedenie nemocnice tvrdia, že nemali vedomosť o tom, čo sa v ich nemocnici deje a akým spôsobom a v akých výškach platili cudzojazyční klienti za zákroky.

„Na základe našich skúseností o  fungovaní nemocnice, Lekárske odborové združenie nedokáže uveriť informáciám, že vedenie nemocnice nemalo informácie o zahraničných pacientoch ležiacich na ich lôžkach a o tom, čo sa deje na operačných sálach v ich nemocnici. Vyzývame preto Ministerstvo zdravotníctva SR, aby vykonalo skutočne hĺbkovú kontrolu tejto nemocnice,“ uzavrel Visolajský.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA ZAVÁDZA DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ ŠTANDARDY

V roku 2018 zavádza ministerstvo zdravotníctva štandardné diagnostické a terapeutické postupy v 25-tich odboroch. Postupne v roku 2018 a 2019 chce ministerstvo zdravotníctva pripraviť znenie týchto štandradov až pre 100-125 odborov.

Tieto, štandardy slúžia v prvom rade na ochranu pacienta. 

Je to potrebný a pozitívny krok, aj keď oneskorený, hovorí o štandardoch Martin Paulo, predseda Lekárskeho odborového združenia UNLP v Košiciach.

Upozorňuje, že ostatné krajiny Európskej únie majú takéto pravidlá už dávno zavedené. Podľa neho musí ministerstvo zdravotníctva dohliadnuť, aby boli dodržiavané u všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti bez výnimky. Paulo hovorí, že štandardy v prvom rade slúžia na ochranu pacienta. Zároveň ale predstavujú aj ochranu lekára: „Každý lekár bude vedieť, že ak splní diagnostické a terapeutické postupy nariadené ministerstvom, bude si istý, že nepochybil v žiadnom zo svojich krokov. V danom prípade bude možné jednoznačne určiť, že postupoval správne,“ povedal.

kosicednes.sk/tema-dna/pri-liecbe-fatalne-zlyhavali-aj-v-kosickej-nemocnici/

 

STRETNUTIE ZÁSTUPCOV LOZ S MINISTROM T. DRUCKEROM

Dňa 20.12.2017 sa o 10.00 hod. uskutoční na Ministerstve zdravotníctva SR stretnutie zástupcov Lekárskeho odborového združenia s ministrom zdravotníctva T. Druckerom, na ktorom má minister vysvetliť svoje vyjadrenia o plánovaných zmenách v odmeňovaní lekárov SR. O výsledku tohto stretnutia Vás budeme informovať.

TLAČOVÝ BRÍFING LOZ K ZMENÁM V ODMEŇOVANÍ ZDRAVOTNÍKOV

Utorok 21. 11. 2017 sa uskutoční urgentne zvolaný Klub predsedov Lekárskeho odborového združenia v Bratislave. Výsledkom tohto rokovania bude tlačový brífing pred UNB Ružinov. Klubu predsedov a tlačového brífingu sa zúčastní aj zástupca a člen výboru LOZ UNLP Košice Emil Fraenkel. Témou je postoj Lekárskeho odborového združenia k medializovaným vyjadreniam ministra zdravotníctva Tomáša Druckera o potrebe valorizácie platov zdravotníkov.

http://www.teraz.sk/slovensko/mz-sr-t-drucker-chce-platy-zdravotnikov-/292203-clanok.html

O výsledkoch a ďalších krokoch Lekárskeho odborového združenia Vás budeme informovať.