LOZ odporúča lekárom nepodpisovať súhlasy na služby na rok 2020

22.11.2019 sa konalo celoslovenské stretnutie predsedov LOZ jednotlivých nemocníc, kde sa klub predsedov po zreferovaní situácie v jednotlivých nemocniciach a vzhľadom na ignorovanie dialógu zo strany MZ SR jdnohlasne rozhodol, aby sme našim členom, ale aj ostatným lekárom, odporučili nepodpisovať súhlasy na služby na rok 2020 nad limity, ktoré nám prikazuje zákon (súhlas na nadčasy nad 150h a na pohotovosť nad 100h).

LOZ odporúča lekárom nepodpisovať súhlasy na služby na rok 2020!

Všetkým členom LOZ, ale i ostatným lekárom slovenských nemocníc.

Lekárske odborové združenie sa niekoľko rokov snažilo konštruktívne upozorňovať na každoročne sa zhoršujúcu personálnu situáciu v našich nemocniciach. Ako všetci vieme, problémom našich nemocníc je nedostatok skúsených lekárov s dlhšou praxou. Ich nedostatok má za následok neefektivitu systému, ale aj exodus mladých lekárov do zahraničia, pretože sa na slovenských oddeleniach nemajú od koho učiť. Celé toto volebné obdobie sme ukazovali príklady zo zahraničia a zdôvodňovali, prečo treba stabilizovať kľúčových lekárov na oddeleniach slovenských nemocníc formou diferenciácie miezd podľa odpracovaných rokov.

Takáto diferenciácia je štandardom v krajinách, ktoré Slovensku vo veľkom odoberajú skúsených lekárov. Napriek našej snahe, argumentácii a rokovaniam s ministrami, MZ SR a  s Implementačnou jednotkou Úradu vlády kompetentní neriešia stabilizáciu skúsených lekárov na Slovensku.

Keďže z dôvodov na strane ministerky a ministerstva zlyhali naše pokusy o konštruktívny dialóg a riešenie, výbor LOZ a celoslovenský Klub predsedov LOZ ODPORÚČA všetkým nemocničným lekárom NEPODPISOVAŤ súhlasy na služby – na prácu nadčas a súhlas na pohotovosť nad limit, ktorý dovoľuje zákon nariadiť lekárom.

LOZ odporúča lekárom, ktorí majú uzatvorené zmluvy o nadčasoch a službách na dobu neurčitú, aby tieto zmluvy čím skôr vypovedali a súhlas odňali. S výpoveďami pomôže LOZ.

Lekár v nemocnici pracuje normálnu pracovnú dobu ako akýkoľvek iný zamestnanec, k tomu však odpracuje služby navyše, ktoré mu môže nemocnica nariadiť vo výške 100 hodín pracovnej pohotovosti a 150 hodín nadčasov ročne. Ak chce nemocnica, aby lekár pracoval nad tieto limity, môže to urobiť iba so súhlasom lekára. A my sa pýtame, prečo by ste dávali súhlas, ak sa k Vám ministerstvo a kompetentní takto správajú?

Zákon hovorí, že ak tento súhlas lekár nedá, zamestnávateľ ho nemôže za to nijako postihovať ani perzekuovať.

Minulosť a nedávne skúsenosti niektorých nemocničných oddelení opakovane potvrdili, že nedanie súhlasu na služby, výrazne pomohlo pri rokovaniach a pri argumentácii o stabilizácii lekárov v nemocnici.

Viac informácii u Vášho predsedu LOZ vo Vašej nemocnici

2. KONFERENCIA LOZ: Prečo je koncová štátna nemocnica národným záujmom nás všetkých?

Vybudovanie štátnej univerzitnej nemocnice v Bratislave je kľúčovým celonárodným záujmom. Hoci sa to tak nemusí na prvý pohľad zdať, je záujmom pacientov z celého Slovenska, pretože ako v koncovej nemocnici v nej končia všetky najťažšie prípady. Univerzitná nemocnica Bratislava je rozhodujúca aj pre vzdelávanie väčšiny lekárov a sestier Slovenska, je teda garantom medicínskej vedy na Slovensku, čiže kvality lekárov a sestier. Práve tu končí najväčší počet medikov svoje štúdium medicíny a práve tu najviac lekárov získava i ďaľšie vzdelanie počas svojej praxe.

Táto nemocnica je teda jedným zo základných kameňov slovenského zdravotníctva. Jej funkčnosť, či nefunkčnosť vplýva zásadne na jeho efektivitu. Pokiaľ nebude mať štát funkčnú koncovú národnú nemocnicu, nemôžeme očakávať ani zlepšenie nášho slovenského zdravotníctva.

Hoci súčasná vláda a ministerka zdravotníctva proklamujú angažovanosť pri budovaní tejto nemocnice, žiaľ, realita je iná a vybudovanie plnohodnotnej koncovej nemocnice na Rázsochách nenapreduje.

Keďže sa blížia parlamentné voľby, chceme otvárať dôležité témy slovenského zdravotníctva a Rázsochy sú jednou z nich. Chceme poznať plány politikov s týmto problémom ako aj ich návrhy na riešenie súčasnej situácie. Priestor na otázky samozrejme dostane aj verejnosť. Toto stretnutie je pre verejnosť možnosťou, ako v debate spoznať, čo relevantné politické strany plánujú so slovenským zdravotníctvom a ako problémom nášho zdravotníctva rozumejú kandidáti na nového ministra zdravotníctva či odborníci strán na tento rezort.

Aby ste si zabezpečili miesto, objednajte si BEZPLATNÉ lístky TU. Bez nich nebude vstup možný.

TS: MUDr. Jenča vyhral súdny spor s UNLP Košice, LOZ vždy bojuje za práva zamestnancov

Košice 23.8.2019
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice niekoľko mesiacov nevyplácala mzdu za odpracované služby MUDr. Andrejovi Jenčovi, odborníkovi v odbore maxilofaciálna chirurgia. Lekár riadne vykonával služby cez týždeň a počas víkendov na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Tieto služby boli medicínskym riaditeľom UNLP Košice riadne schvaľované podľa rozpisu služieb, ktorý je zároveň príkazom na prácu pre zamestnanca. V prípade, ak by lekár do ústavných pohotovostných služieb nenastúpil, porušil by pracovnú disciplínu.

Nakoľko bola od októbra 2018 MUDr. Jenčovi zadržiavaná mzda za odpracované služby (spolu za 412 hodín čomu zodpovedá mzda 6735 eur), lekár s právnou pomocou Lekárskeho odborového združenia UNLP Košice podal na nemocnicu žalobu.

Súd v krátkom čase rozhodol v prospech lekára, ktorému nemocnica musela vyplatiť zadržiavanú časť mzdy ako aj úroky z omeškania. Mzda bola lekárovi vyplatená v najbližšom výplatnom termíne hneď po rozhodnutí súdu, teda v máji 2019, úroky z omeškania boli doplatené následne v júnovom výplatnom termíne.

LOZ UNLP Košice pomáha riešiť aj právne problémy lekárov

V nedávnej minulosti sa stalo niekoľko prípadov, kedy lekári UNLP čelili zložitým situáciám. LOZ UNLP Košice sa snaží vždy podať pomocnú ruku svojim členom. 

Prípad MUDr. Jenču skončil vďaka právnej pomoci LOZ-u v jeho prospech. Lekárovi bola niekoľko mesiacov napriek jeho urgenciám zadržiavaná mzda za odpracované služby. Následne začiatkom roka 2019 s pomocou LOZ UNLP Košice podal žalobu a trestné oznámenie. Súd veľmi rýchlo vyhral a mzda mu bola v najbližšom výplatnom termíne – v máji 2019 vyplatená (úroky z omeškania boli vyplatené v ďalšom výplatnom termíne). 

Po tom, ako bola na MUDr. Slukovú podaná sťažnosť zo strany príbuzných zosnulej pacientky, lekárka sa obrátila na našu odborovú organizáciu. V súčinnosti s našim právnikom sme jej pomohli napísať list adresovaný nemocnici, ktorá následne sťažnosť zamietla. Pomohli sme jej preukázať, že nepochybila a správne postupovala v poskytovaní zdravotnej starostlivosti o pacienta.

Naopak, v iných prípadoch, kedy sa lekári neobrátili na našu odborovú organizáciu, došlo až k odchodu lekárov z UNLP.

Lekárske odborové združenie UNLP Košice obhajuje práva svojich členov a pomáha im, keď je to potrebné. Byť našim členom sa oplatí. 
Ak máte akýkoľvek pracovno-právny problém, kontaktujte nás včas. Urobíme všetko pre vyriešenie vašej situácie.

výbor
LOZ UNLP Košice

KONFERENCIA LOZ: Lekári a verejnosť sa pýtajú politikov, čo plánujú robiť so zdravotníctvom v najbližších rokoch

Členovia Lekárskeho odborového združenia vidia priamo a jasne, aký je v súčasnosti stav zdravotníctva a na jeho nedostatky dlhodobo upozorňujú. Popri tom upriamujú pozornosť aj na korupciu a odlievanie peňazí od pacientov do súkromných vrecák, na prisaté finančné skupiny, na zlé nastavenie systému a na absenciu potrebných zmien a reforiem…

Blížia sa parlamentné voľby. Chceme poznať plány politických strán s týmto kľúčovým rezortom, preto si ich chceme verejne vypočuť a následne im klásť otázky. Priestor na otázky dostane aj verejnosť. Toto stretnutie je pre verejnosť možnosť, ako v debate spoznať, čo relevantné politické strany plánujú so slovenským zdravotníctvom a ako problémom nášho zdravotníctva rozumejú kandidáti na nového ministra zdravotníctva či odborníci strán na tento rezort.

Pozývame odbornú a laickú verejnosť prísť sa spýtať politikov, aké sú ich plány so slovenským zdravotníctvom. Príďte na prvú z konferencií LOZu s politikmi a zistite, ako chcú udržať lekárov a zdravotníkov v slovenskom zdravotníctve, čo je kľúčové pre záchranu životov a zdravia pacientov.

Aby ste si zabezpečili miesto, objednajte si BEZPLATNÉ lístky TU. Bez nich nebude vstup možný.

Tlačová správa 25.03.2019: Lekár UNLP Košice podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a zároveň žaluje nemocnicu za nevyplatenie mzdy

Vzhľadom k aktuálnej situácii v UNLP Košice vydáva Lekárske odborové združenie UNLP Košice túto tlačovú správu:

 

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice niekoľko mesiacov nevypláca mzdu za odpracované služby MUDr. Andrejovi Jenčovi. Lekár so špecializáciou v odbore maxilofaciálna chirurgia vykonáva ústavné pohotovostné služby cez týždeň a počas víkendov na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Tieto služby boli medicínskym riaditeľom UNLP Košice riadne schvaľované podľa rozpisu služieb daného pracoviska. Rozpis služieb je zároveň príkazom na prácu pre zamestnanca UNLP, preto MUDr. Jenča tieto služby vykonával. V prípade, ak by zamestnanec do ústavných pohotovostných služieb nenastúpil, porušil by pracovnú disciplínu.

Od októbra 2018 vypláca UNLP Košice MUDr. Jenčovi len základnú mzdu. Nie je mu vyplácaná mzda za odpracované hodiny v ústavných pohotovostných službách. V týchto službách od začiatku mesiaca október 2018 odpracoval MUDr. Jenča 412 hodín. Za odpracovanie týchto hodín má MUDr. Jenča nárok na vyplatenie mzdy vo výške 6735 eur.

Na opakovanú osobnú intervenciu dotknutého lekára ako aj jeho nadriadeného zamestnávateľ dosiaľ túto mzdu, na ktorú má MUDr. Jenča nárok, nevyplatil. MUDr. Jenča sa preto obrátil na Lekárske odborové združenie UNLP Košice, ktoré mu poskytlo právnu pomoc.

Výsledkom je podanie žaloby na nemocnicu o vyplatenie dlžnej sumy ako aj podanie trestného oznámenia na neznámeho páchateľa pre podozrenie z trestného činu nevyplatenia mzdy podľa paragrafu 214 trestného zákona. Ak bude páchateľ uznaný vinným, hrozia mu až 3 roky odňatia slobody.

Výňatok z trestného zákona
paragraf 214

Nevyplatenie mzdy a odstupného

(1) Kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo ich prokurista nevyplatí svojmu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo odstupné, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, v deň ich splatnosti, hoci v tento deň mal peňažné prostriedky na ich výplatu, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  1. a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
  2. b) z osobitného motívu, alebo
  3. c) voči viac ako desiatim zamestnancom

LOZ a OZ SaPA spustili kampaň ‚Nekrič na sestru, napíš ministerstvu‘

Lekárske odborové združenie (LOZ) a Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) v predvolebnom roku spustili polročnú kampaň „Nekrič na sestru, napíš ministerstvu!“. Cieľom je poukázať na problémy zdravotníctva, na nedostatok personálu v nemocniciach a pacientom pomôcť domáhať sa u kompetentných svojich práv na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.

„Pacienti a ich rodiny vo všeobecnosti nevedia, aké práva má pacient. Že nedostatok personálu má vážne následky na starostlivosť o pacientov, že adekvátna zdravotná starostlivosť zahrňujúca istý počet zdravotného personálu je základné právo pacienta. Ľudia by sa mali domáhať svojich práv, zákon totiž stojí na ich strane,“ povedal Peter Visolajský, predseda LOZ.

„Verejnosť nevie, prečo zdravotnícki pracovníci odchádzajú z nemocníc, nevedia v akých často neľudských pracovných podmienkach sestry, lekári, ale aj ostatní zdravotníci pracujú, ako sú porušované ich práva. Pacienti často nevedia, že zodpovedným za nedostatok personálu je vedenie nemocnice a ministerstvo a nie personál, ktorý pri pacientoch ešte zostal. A tak sa stáva, že si nervozitu a krik odnesie sestra, ktorá v slovenskom zdravotníctve ešte zostala pri chorých,“ povedala Monika Kavecká, predsedníčka OZ SaPA.

„Dnešné normatívy, ktoré určujú maximálne počty pacientov pripadajúce na personál, sú v nemocniciach často porušované. Ministerstvo problém nedostatku personálu rieši opakovaným zvyšovaním počtu pacientov na jedného lekára či sestru, čo však iba zhoršuje súčasný stav. Neúnosné preťažovanie personálu má samozrejme negatívny dopad na kvalitu zdravotnej starostlivosti – sestra či lekár nestíhajú, pacienti sú nespokojní, dochádza k vypätým situáciám a aj k chybám lekára či sestry,“ dodal Visolajský.

„Spoločná polročná kampaň LOZ a OZ SaPA, ktorú sme spustili v predvolebnom roku, má za cieľ upozorniť na nedostatočné personálne kapacity v nemocniciach a na veľkú potrebu tento problém riešiť,“ dodala Kavecká.
„Cieľom je tiež informovanie verejnosti o príčinách nedostatku personálu ako aj o riešeniach situácie. Krik na sestru či lekára, ktorí ešte zostali pri pacientoch a neodišli za lepšími podmienkami, rozhodne nie je riešením. Naopak, je potrebné kontrolovať dodržiavanie normatívov, čo má robiť ministerstvo. Preto budeme zbierať emailové a dotazníkové podnety od pacientov a zasielať ich ministerstvu zdravotníctva. Rezort by mal na základe podnetov skontrolovať situáciu na nahlásenom oddelení danej nemocnice,“ dodal Visolajský.

“Vedeniu nemocníc týmto chceme vyslať signál, že porušovanie nariadení nebudeme ako spoločnosť akceptovať a žiadame dodržiavanie práv pacientov, dodržiavanie normatívov a normálne pracovné podmienky,” uzavrela Kavecká.

Pacienti môžu nedostatok personálu nahlásiť emailom na chybajucipersonal@loz.sk alebo v dotazníku, ktorý môžu získať a späť odovzdať v nemocniciach zástupcom LOZ a OZ SaPA. Získané podnety prepošleme Ministerstvu zdravotníctva SR.

Nekric_na_sestru–DOTAZNIK.pdf

TLAČOVÁ SPRÁVA LOZ UNLP KOŠICE K MEDIALIZOVANÝM KAUZÁM ZANEDBANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Lekárske odborové združenie UNLP Košice žiada dôsledné vyšetrenie a vyvodenie dôsledkov medializovaných káuz zanedbania starostlivosti s následkom smrti pacientov a porušenia Zákona o vedení zdravotnej dokumentácie.

V týchto dňoch boli medializované prípady úmrtí minimálne dvoch pacientov Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach (UNLP), v ktorých pozostalí dávajú vinu zanedbaniu zdravotnej starostlivosti zo strany konkrétnych lekárov našej nemocnice.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14108/178399#118

Medializované informácie o prípade pacienta p. Ivana liečeného na II. chirurgickej klinike hovoria o bezdôvodnom zrušení potrebnej operácie, o podozrení z tohto konania z dôvodu neposkytnutia úplatku a o dodatočnom dopisovaní informácií do zdravotnej dokumentácie.

Medializované informácie o prípade pacientky p. Feňakovej hovoria o nepodaní potrebného antibiotického lieku, ktoré mohlo zabrániť šíreniu infekcie, čoho následkom bola smrť pacientky.

„Životy a zdravie pacientov musia byť vždy na prvom mieste pred akýmikoľvek inými záujmami. Preto vyzývame vedenie UNLP ako aj ostatné zodpovedné vyšetrovacie orgány, aby medializované prípady dôsledne vyšetrili a vyvrátili akékoľvek pochybenia zo strany nemocnice a jej pracovníkov,“ povedal MUDr. Martin Paulo, predseda LOZ UNLP Košice.

„V prípade, že sa preukáže pochybenie konkrétnych osôb, žiadame dôsledné vyvodenie dôsledkov voči nim, aby tak bola verejnosť uistená o kvalite zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici a aby bolo očistené dobré meno UNLP,“ uzavrel MUDr. Peter Zimmermann, podpredseda LOZ UNLP Košice.

Výkonný výbor LOZ UNLP Košice

POZVÁNKA NA VEČIEROK LOZ UNLP KOŠICE

Milí priatelia, členovia LOZ UNLP Košice,

srdečne Vás pozývame na náš večierok, ktorý sa bude konať 25. januára 2019 v Kongres hoteli Roca. Je to príležitosť raz za rok sa znova stretnúť, utužiť vzťahy, zabaviť sa, ale aj posilniť naše Lekárske odborové združenie. Príležitostí na vzájomné podelenie sa o skúsenosti, radosti i starosti nie je veľa, preto Vás ešte raz srdečne pozývame a teším sa na spoločne strávený čas.
 
Pre členov a ich rodinných príslušníkov je vstup, občerstvenie a večera zdarma, zabezpečujeme aj babysitting pre deti počas trvania celého večierku. Vašu účasť nám prosím potvrďte na adresu
 
 
Tešíme sa na Vás!
 
S pozdravom
 
Výbor LOZ UNLP Košice
 
 
 
 
Plagát LOZ večierok