Personálna situácia v nemocniciach na celom Slovensku je čím ďalej, tým neúnosnejšia. Je otázkou času, kedy nedostatok lekárov a najmä sestier spôsobí väčšie a väčšie problémy. Niektoré oddelenia sa aj mesiace formálne maľujú, iné sa zatvárajú.
Nevyhnutným dôsledkom nedostatku personálu je zhoršovanie kvality zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo naznačuje, že doplniť stavy personálu chce z Ukrajiny a Srbska. Kvalitu nespomína (!) – viď reportáž.

Na druhej strane riaditelia nemocníc hovoria, že nemajú na stole sťažnosti pacientov na nedostatok personálu. Je to logické, nakoľko pacient a jeho rodinní príslušníci si hnev na zhrošenú zdravotnú starostlivosť v dôsledku nedostatku personálu často vyventilujú na personáli, ktorý pri pacientoch ešte zostal.

 

Z týchto dôvodov LOZ a Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek spustili niekoľkomesačnú kampaň s názvom ‚Nekrič na sestru, napíš ministerstvu‘. Cieľom je upozorniť na personálne problémy nemocníc, a to aj cez podnety od pacientov, ktoré bude LOZ preposielať ministerstvu a sledovať ich riešenie. Podnety pacienti zasielajú prioritne emailovou formou na adresu chybajucipersonal@loz.sk, prípadne cez dotazníky, ktoré odborári dajú pacientom či ich rodinným príslušníkom. 

 

Detaily o kampani sa môžete dozvedieť na www.loz.sk/chybajucipersonal/
Tlačová správa ku kampani

O nás

Sme dobrovoľná a nezávislá odborová organizácia, ktorá združuje 329 lekárov Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach (počet aktualizovaný k 01.11.2019). Obhajujeme záujmy našich členov v oblasti hospodárskej a mzdovej, profesijnej, sociálnej a v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti práce. Sme členom Lekárskeho odborového združenia.

Poslanie nás lekárov je pomáhať a zachraňovať ľudské životy. Toto poslanie okrem sál a ambulancií plníme aj upozorňovaním na problémy v zdravotníctve. Sme to my lekári, ktorí máme spolu s ostatnými zdravotnými pracovníkmi najlepší prehľad o našom rezorte. Človek má neoceniteľnú hodnotu, preto za každou našou iniciatívou, ktorá čo i len mierne zlepší zdravotníctvo, môžeme nakoniec vidieť zachránené ľudské životy.

Chápeme ťažkosti rozhodnutia mladých lekárov zostať na Slovensku. Vieme, že v zahraničí by ste mali lepší kariérny rast a finančné ohodnotenie. Preto vám chceme POĎAKOVAŤ, že ste zostali na Slovensku. Lekárske odborové združenie v Košiciach vám dáva príležitosť realizovať svoj potenciál tak, aby ste už nemuseli nikdy zvažovať odchod do zahraničia.

Pridaj sa k nám, spolu sme silnejší!

Hlavná činnosť od r. 2013

apríl 2020 – január 2021
opakované riešenie komplikovaných situácií najmä v súvislosti s COVIDom v nemocnici; zavedenie príslužieb v celej nemocnici; doriešenie doplatku ku PNke u chorých na COVID-19; dohoda s vedením a ostatnými odborovými organizáciami o pracovnom čase a priestore pre odborové organizácie; pomoc s vytváraním LOZ Michalovce; riešenie internej normy DRG.

marec 2019
LOZ podáva pomocnú ruku a poskytuje právnu pomoc svojmu členovi – MUDr. Andrejovi Jenčovi, ktorému nebola niekoľko mesiacov vyplácaná mzda za prácu nadčas. MUDr. Andrej Jenča sa obrátil na súdy.

august 2019
LOZ UNLP Košice vydáva tlačovú správu, kde informuje o tom, že MUDr. Andrej Jenča svoj spor s UNLP na súde vyhral, mzda mu bola doplatená aj s úrokmi z omeškania

február 2019
LOZ UNLP Košice vydalo tlačovú správu k medializovaným správam o údajnom pochybení pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti pacientom II. chirurgickej kliniky, jej plné znenie je uverejnené v sekcii AKTUALITY

január 2019
LOZ UNLP Košice zorganizovalo pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov každoročný večierok, na ktorom sa zúčastnilo 116 našich členov a ich rodinných príslušníkov

november 2018
plánované kolo kolektívneho vyjednávania o návrhu Dodatku č. 3 k platnej KZ bolo ukončené po 5-tich minútach pre neochotu zástupcov SOZ ZaSS rokovať v prítomnosti zástupcov ZO OZ SaPA

september/október 2018
uskutočnilo sa rokovanie ekonomického riaditeľa UNLP Košice so zástupcami odborových organizácií UNLP Košice k návrhu Dodatku č. 3 k platnej KZ UNLP Košice

september 2018
podpredseda LOZ UNLP Košice MUDr. Peter Zimmermann sa ako zástupca LOZ zúčastnil celosvetového stretnutia lekárskych odborových organizácií v Portugalsku, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia odborových organizácií lekárov z Európy, Ázie, USA a Južnej Ameriky

júl 2018
zástupcovia LOZ UNLP Košice sa zúčastnili bilaterálneho rokovania medzi LOZ a zdravotníckymi odborovými organizáciami Užhorodu a Zakarpatskej oblasti na Ukrajine. Na tomto rokovaní sa vzájomne informovali o podmienkach vykonávania práce v zdravotníctve na Slovensku a na Ukrajine, o poistnom systéme na Slovensku a Ukrajine

jún 2018
predseda LOZ UNLP Košice MUDr. Martin Paulo sa zúčastnil ako zástupca LOZ rokovania odvetvovej tripartity na ministerstve zdravotníctva SR

jún 2018
zástupcovia LOZ UNLP Košice sa zúčastnili 1. kola kolektívneho vyjednávania na pôde UNLP Košice k návrhu Dodatku č. 3 k platnej Kolektívnej zmluve

apríl 2018
lekárske odbory UNLP žiadajú ministerstvo zdravotníctva o rovnaké pravidlá pre všetky univerzitné nemocnice (zriaďovacie listiny nemocníc), aby mohli vyriešiť spor s vedením s nezákonným vykazovaním služieb lekárov zodpovedných za univerzitnú výučbu

apríl 2018
hostili sme 6. výročný galavečer LOZ

február 2018
odsúdili sme medializované praktiky na Klinike plastickej chirurgie UNLP v Košiciach a vyzvali sme na odhalenie a potrestanie vinníkov, nakoľko boli opäť peniaze pred záujmami slovenských pacientov

január 2018
vydávame tlačovú správu k zavedeniu štandardných terapeutických postupoch zo strany ministerstva zdravotníctva

október až december 2017
spolu s ostatnými základnými organizáciami LOZ vyvíjame tlak na ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo financií, aby upustilo od plánovaného zmrazenia platov lekárov

júl 2017
upozornili sme na obmedzenie prevádzky I. stomatologickej kliniky UNLP Košice, ktorá vznikla z nedostatku zdravotných sestier

apríl 2017
dohodli sme spoločný postup so sesterskými odbormi na právnej a organizačnej úrovni pri zastupovaní našich členov

február 2017
zúčastnili sme sa výberových konaní v UNLP Košice

august 2016
lekárske odbory upozorili na nedodržiavanie základných hygienických a epidemiologicko-preventívnych zásad pri rekonštrukcii JIS II. chirurgickej kliniky

august až november 2015
lekárske odbory v UNLP opakovane upozorili Inšpektorát práce o zlej politike zamestnávateľa a vykazovaní nadčasov. 1.10.2015 veľká časť lekárov KÚCH, Ortopedicko – traumatologickej kliniky, Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Urologického oddelenia, Urologickej kliniky, I. a II. chirurgickej kliniky, Neurochirurgickej kliniky pre tieto nezrovnalosti odmietla po prečerpaní zákonom stanoveného limitu pracovať nadčas. Výsledok bol:

1. podpis dodatku č. 2 k platnej KZ – zmena platieb za nadčasy – december 2015
2. zamestnávateľ zabezpečil prijatie nových lekárov na KÚCH a Ortopedicko – traumatologickú kliniku, čo znížilo množstvo práce nadčas lekárov týchto kliník
3. personálne posilnenie ambulancie Ortopedicko – traumatologickej kliniky CPO na Tr. SNP 1

november 2014
lekárske obory upozornili na netransparentné obstarávanie upratovacích služieb v UNLP. V decembri 2014 bol zo svojho postu odvolaný riaditeľ UNLP Ladislav Rosocha. Doteraz pracuje na Gynekologicko – pôrodníckom oddelení ako primár

máj 2014
365 lekárov UNLP podpísalo petíciu za zmenu Dohôd o mzde lekárov UNLP, kde žiada úpravu týchto dohôd na základe verejného prísľubu ministerky zdravotníctva SR  JUDr. Zuzany Zvolenskej – doteraz nesplnené