Tlačová správa 25.03.2019: Lekár UNLP Košice podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a zároveň žaluje nemocnicu za nevyplatenie mzdy

Vzhľadom k aktuálnej situácii v UNLP Košice vydáva Lekárske odborové združenie UNLP Košice túto tlačovú správu:

 

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice niekoľko mesiacov nevypláca mzdu za odpracované služby MUDr. Andrejovi Jenčovi. Lekár so špecializáciou v odbore maxilofaciálna chirurgia vykonáva ústavné pohotovostné služby cez týždeň a počas víkendov na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Tieto služby boli medicínskym riaditeľom UNLP Košice riadne schvaľované podľa rozpisu služieb daného pracoviska. Rozpis služieb je zároveň príkazom na prácu pre zamestnanca UNLP, preto MUDr. Jenča tieto služby vykonával. V prípade, ak by zamestnanec do ústavných pohotovostných služieb nenastúpil, porušil by pracovnú disciplínu.

Od októbra 2018 vypláca UNLP Košice MUDr. Jenčovi len základnú mzdu. Nie je mu vyplácaná mzda za odpracované hodiny v ústavných pohotovostných službách. V týchto službách od začiatku mesiaca október 2018 odpracoval MUDr. Jenča 412 hodín. Za odpracovanie týchto hodín má MUDr. Jenča nárok na vyplatenie mzdy vo výške 6735 eur.

Na opakovanú osobnú intervenciu dotknutého lekára ako aj jeho nadriadeného zamestnávateľ dosiaľ túto mzdu, na ktorú má MUDr. Jenča nárok, nevyplatil. MUDr. Jenča sa preto obrátil na Lekárske odborové združenie UNLP Košice, ktoré mu poskytlo právnu pomoc.

Výsledkom je podanie žaloby na nemocnicu o vyplatenie dlžnej sumy ako aj podanie trestného oznámenia na neznámeho páchateľa pre podozrenie z trestného činu nevyplatenia mzdy podľa paragrafu 214 trestného zákona. Ak bude páchateľ uznaný vinným, hrozia mu až 3 roky odňatia slobody.

Výňatok z trestného zákona
paragraf 214

Nevyplatenie mzdy a odstupného

(1) Kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo ich prokurista nevyplatí svojmu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo odstupné, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, v deň ich splatnosti, hoci v tento deň mal peňažné prostriedky na ich výplatu, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  1. a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
  2. b) z osobitného motívu, alebo
  3. c) voči viac ako desiatim zamestnancom