Sviatočná atmosféra v Košiciach: Slávnostné zakončenie úspešného roka v LOZ UNLP

24.novembra 2023, sa v Košiciach konalo tradičné koncoročné slávnostné stretnutie organizované výborom Lekárskeho odborového združenia (LOZ) UNLP Košice. Stretnutia sa zúčastnilo 160 aktívnych členov združenia, ich rodinných príslušníkov a ďalších hostí, vytvárajúc príjemnú atmosféru v srdci mesta Košice.

Predseda LOZ UNLP Košice Peter Zimmermann na začiatku privítal všetkých prítomných hostí, medzi nimi osobitne predsedu LOZ Slovensko, MUDr. Petra Visolajského s rodinou, predsedu LOZ UNB MUDr. Miroslava Mendela, predsedu LOZ Prešov MUDr. Michala Policiana, predsedu LOZ Žilina MUDr. Branislava Servu, predsedníčku LOZ VÚSCH MUDr. Eriku Komanovú a zakladateľa LOZ Spišská Nová Ves MUDr. Vlastimil Horného.

Peter Zimmermann v úvode krátko zhodnotil uplynulý rok, pričom vyzdvihol jednotu a odhodlanie odborového združenia, vďaka ktorému sa podarilo získať výrazne lepšie platové ohodnotenie a aj ocenenie praxe lekárov. Odborové združenie podľa jeho slov v tomto roku dokázalo, že sa vie postaviť za druhých, čo sa odrazilo na lepších platových podmienkach a ohodnotení praxe aj pre sestry. Predseda LOZ UNLP Košice vo svojom príhovore spomenul rozbehnutý proces adekvátnych platieb v zdravotníctve, zrušenie nepeňažného plnenia a ďalšie významné zmeny v prospech slovenského zdravotníctva: „Minulý rok sme ako lekári znova poukázali na to, že MY sme zdravotníctvo. Že zdravotníctvo nie je o budovách a strojoch, ale o ľuďoch. Že bez lekárov sa zdravotníctvo nezaobíde. Že zdravotníctvo je o odhodlaných, v srdci dobrých, presvedčených a hrdých lekároch. Minulý rok sme znovu zreteľne dokázali, že LOZ je organizácia, ktorá má čo povedať do diania v slovenskom zdravotníctve a že SPOLU SME SILNEJŠÍ!“

Jeho prejav pokračoval slávnostným vyznamenaním Petra Visolajského, ktorý sa stal novozvoleným čestným predsedom LOZ UNLP Košice. Predseda zdôraznil výnimočný prínos Petra Visolajského pre lekárske združenie. Jeho vplyv a spolupráca s Antonom Chromíkom, jeho odvaha v slovných súbojov pri obhajobe pravdy a v boji s finančnou skupinou pôsobiacou v slovenskom zdravotníctve podľa jeho slov získali odborovému združeniu pevnú pozíciu v zastupovaní záujmov lekárov na Slovensku. Peter Zimmermann spomenul aj prínos Petra Visolajského k akcii s výpoveďami, ktorá donútila samotnú vládu republiky pristúpiť na plán ozdravenia zdravotníctva. Týmto krokom si získal obdiv nielen na domácej pôde, ale dokonca aj v nemeckej Marburger bund (nemecká lekárska odborová organizácia). Pre LOZ i pre celé slovenské zdravotníctvo je Peter Visolajský nielen predsedom, ale skutočným lídrom a vizionárom. Jeho oddanosť a nekonečná energia vytvárajú pevný základ pre budúce úspechy lekárskej komunity na Slovensku. Peter Zimmermann v závere poprial Petrovi Visolajskému veľa ďalších síl do neúnavného boja za lepšie zdravotníctvo a za veľkého potlesku prítomných mu odovzdal slávnostné vyznamenanie.

Po oficiálnych častiach slávnostného stretnutia nasledoval hlavný bod večera, ktorým bolo vystúpenie hudobného hosťa Peter Bič projekt. Koncert známej kapely vzbudil medzi prítomnými nadšenie a prispel k výbornej nálade. Po jeho vystúpení nasledovala voľná tanečná zábava, ktorá sa niesla v uvoľnenej atmosfére.

Príjemný priebeh večera výrazne prispel k posilneniu vzájomnej spolupatričnosti medzi členmi LOZ UNLP Košice. Táto udalosť nadobudla osobitnú atmosféru vďaka spojeniu pracovného a spoločenského prostredia, čo sa odrazilo nielen vo vzájomných rozhovoroch, ale aj v uvoľnenej atmosfére tanečnej zábavy.

LOZ UNLP Košice ďakuje všetkým hosťom za ich účasť. Slávnostné stretnutie bolo nielen príjemným spoločenským podujatím, ale aj symbolickým ukončením tohto náročného, ale úspešného roka spolupráce. Spojili sme sa v príjemnej atmosfére, aby sme oslávili naše doterajšie úspechy a posilnili puto v rámci LOZ UNLP Košice.

Veríme, že nás čaká obdobie plné nových výziev a úspechov. Nech nám všetkým blížiaci sa nový rok prinesie veľa radosti, zdravia a profesionálneho rastu!

LOZ UNLP Košice nemá informácie k medializovanej petícii

LOZ UNLP Košice nemá okrem stručných medializovaných informácií žiadne ďalšie informácie o petícii, v ktorej vraj zamestnanci UNLP tvrdia, že vedenie nemocnice ignoruje ich požiadavky týkajúce sa zdravotnej starostlivosti a tvrdia, že sa k nim správa arogantne. Ako aktívna odborová organizácia, ktorá dlhoročne pôsobí na pôde košickej nemocnice a vždy sa zastáva záujmov zamestnancov vo vzťahu k zamestnávateľovi, by sme očakávali, že s nami autori petície budú rokovať o spoločnom postupe a podpore, k čomu, žiaľ, dosiaľ nedošlo.

LOZ je vždy za otvorenú diskusiu a konštruktívnu kritiku, pretože len dialóg môže problémy vyriešiť. Keďže spomínaná petícia dosiaľ nebola zverejnená, ani o nej lekári či ďalší zamestnanci v našom okolí nevedia, vyvstáva z jej medializácie množstvo pochybností ak oaj pochybnosti o skutočnom zámere jej autorov.

Ďakujeme za ochranné štíty Marelli Kechnec Slovakia a Strojníckej fakulte TUKE

LOZ UNLP Košice ďakuje za sponzorský dar 60 ochranných celotvárových štítov, ktoré nám zabezpečila firma Marelli Kechnec Slovakia s.r.o. v spolupráci so Strojníckou fakultou TU Košice. Sme veľmi radi, že aj vďaka týmto štítom sa môžu zdravotníci účinnejšie chrániť pred aktuálnym vírusovým nebezpečenstvom.

Z týchto 60 štítov 8 ks venujeme LOZ Levoča a 8 ks LOZ Spišská Nová Ves pre ich potreby, 44 štítov sme v spolupráci s UNLP Košice distribuovali lekárom a sestrám v našej nemocnici.

Ďakujeme.

Fotografia z odovzdávania štítov pre LOZ Levoča 24.4.2020

LOZ Levoča tiež ďakuje sponzorom:

Patrikovi Mlynárovi, ktorý daroval 8 ochranných štítov

firma Marelli Kechnec Slovakia sro., ktorá darovala 8 ochranných štítov

LOZ Spišská Nová Ves ďakuje sponzorovi firme Marelli Kechnec Slovakia sro., ktorá mu darovala 8 ochranných štítov

Zástupcovia LOZ rokovali na MZ SR k našim návrhom do programového vyhlásenia vlády

Dnes sa zástupcovia LOZ na základe pozvánky doručenej predsedovi LOZ zúčastnili pracovného stretnutia na tému pripravovaného programového vyhlásenia vlády SR (PVV). Na pracovnom stretnutí sa za LOZ zúčastnili:
MUDr. Martin Paulo – podpredseda LOZ
MUDr. Miroslav Mendel – podpredseda LOZ
JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD. – právny zástupca LOZ
 
a predniesli návrhy LOZ na doplnenie PVV (viď nižšie). Sme veľmi radi, že sme na sa ministerstve zdravotníctva stretli s ústretovým prístupom. Veríme, že sa prejaví aj v obsahu PVV.
Detaily návrhov LOZ nájdete v článku.

UNLP pristupuje k situácii s epidémiou korona vírusu seriózne, zástupca LOZ UNLP Košice sa stal členom nemocničného krízového štábu

Od začiatku výskytu pacientov s pozitívnym nálezom vírusu COVID-19 v Košiciach vedenie UNLP Košice stupňuje ochranné opatrenia. V nedeľu 15.3.2020 sme poslali vedeniu UNLP Košice list, v ktorom sme pre zvýšenie ochrany zdravia pacientov UNLP Košice a zdravotníckych pracovníkov navrhli Rade riaditeľov realizáciu konkrétnych krokov s cieľom pomôcť riešiť závažnú situáciu s korona vírusom.

Veľmi nás teší, že nemocnica pristupuje k situácii seriózne, že promptne zareagovali a prizvali predsedu LOZ UNLP Košice M. Paula na krízový štáb UNLP Košice, vidieť a cítiť snahu o konštruktívny prístup a dobré vzťahy.

Aktuálna situácia sa vyvinula nasledovne:

  • od utorka UNLP zatvorila jedálne, prešla na stravné lístky,
  • UNLP zatvorila niektoré pracoviská, ktoré sú duplicitné, alebo poskytujú len odkladnú zdravotnú starostlivosť. Personál týchto pracovísk bude rozdistribuovaný na iné pracoviská tak, aby pomohol zdravotníkom, ktorí sa starajú o pacientov s akútnym ohrozením života a zdravia,
  • časť personálu podľa vzoru tých krajín, ktoré najlepšie zvládli a zvládajú pandémiu s korona vírusom /napr. Čína 2019-2020 či Saudská Arábia 2016/, je doma na home-office. Sú v pohotovosti a sú schopní okamžite nahradiť zdravotnícky personál, ktorý je práve v službe a môže ochorieť. Tento krok má zabrániť tomu, aby na žiadnom akútnom lôžkovom pracovisku UNLP Košice nedošlo k ohrozeniu plynulosti poskytovania zdravotnej starostlivosti,
  • UNLP má 2 areály. Každý pacient, ktorý prichádza na vyšetrenie v oboch areáloch UNLP, je od utorka prísne kontrolovaný. Ak má negatívnu epidemiologickú a cestovateľskú anamnézu, nejaví známky respiračného ochorenia a nemá zvýšenú telesnú teplotu, až potom môže vojsť do UNLP na vyšetrenie. V prípade, ak je tento pacient rizikový, musí najprv absolvovať vyšetrenie na Klinike Infektológie a cestovnej medicíny. Triedenie pacientov vykonávajú študenti Lekárskej fakulty UPJŠ Košice a zdravotnícki zamestnanci UNLP v kompletnom ochrannom odeve a po riadnom zaškolení,
  • UNLP uzavrela všetky bočné vchody do priestorov svojich pavilónov. Pacienti a zamestnanci sa pohybujú v stanovených koridoroch,
  • zástupcovia zamestnancov sú pravidelne informovaní o nákupe a distribúcii ochranných pomôcok pre zamestnancov UNLP Košice, sú informovaní o aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatreniach,
  • Klinika infektológie a cestovnej medicíny presunula všetkých svojich pacientov, ktorí sú COVID-19 negatívni, na Kliniku pracovného lekárstva a svoje priestory vyčlenila len pre pacientov, ktorí sú COVID-19 pozitívni,
  • zástupca LOZ sa stal členom krízového štábu UNLP Košice,
  • od utorka je v priestoroch UNLP drive-in jednotka. Na testovanie sú telefonicky pozývaní mobilní pacienti z domu, ktorí telefonicky nahlásili pozitívnu epidemiologickú a cestovateľskú anamnézu a pozitívne klinické príznaky respiračného infektu. Títo pacienti prídu z domácej karantény vlastným autom, po odobratí sterov idú späť domov do karantény a výsledky testovania sú im oznámené telefonicky.

TS: LOZ UNLP Košice aj celoslovenský LOZ nesúhlasia s rozdávaním majetku UNLP a apelujú na jej koncepčný rozvoj

Košice 26.2.20020
Podľa medializovaných informácií by sa aktuálne nevyužívaná budova v areáli zadlženej Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice (UNLP) na Rastislavovej ulici v Košiciach mala stať majetkom ziskového Východoslovenského onkologického ústavu a.s. (VOU), na ktorý by mala nemocnica budovu previesť. Vláda schválila tento zámer na februárovom rokovaní, pričom do ziskového onkologického ústavu plánuje tiež investovať ďalšie 3 milióny eur.

„Sme veľmi znepokojení a nesúhlasíme so zámerom previesť jednu z potrebných budov našej nemocnice z rúk UNLP do Východoslovenského onkologického ústavu. Naša nemocnica taktiež potrebuje rozvoj a potrebuje koncepciu rastu na najbližšie roky. Plne chápeme potreby rozvoja onkoústavu, avšak poukazujeme na to, že UNLP má nedostatok lôžok pre doliečovanie a pre dlhodobo chorých pacientov, ktoré by po rekonštrukcii mohli a aj mali byť umiestnené práve v tejto historickej budove. Ak by vláda vyčlenila peniaze aj na rekonštrukciu košickej univerzitnej nemocnice, pomohlo by to skvalitniť starostlivosť o pacientov v koncovej nemocnici na východe Slovenska,“ povedal MUDr. Martin Paulo, predseda Lekárskeho odborového združenia pri UNLP Košice.

„Je chvályhodné, že vláda konečne začala obnovu nemocnice v Martine, Banskej Bystrici a veríme že sa začne aj s výstavbou univerzitnej nemocnice na Rázsochách v Bratislave. Je však nutné poukázať na to, že zásadnú investíciu a modernú koncovú nemocnicu potrebuje aj východ Slovenska. UNLP je druhá najväčšia nemocnica na Slovensku, zabezpečuje špičkovú starostlivosť v najchudobnejšej časti Slovenska a je často poslednou nádejou pacientov, o ktorých sa nedokázali postarať okolité súkromné nemocnice. Pritom sa na ňu roky zabúda,“ povedal MUDr. Peter Visolajský, predseda celoslovenského LOZ.

„Je potešujúce, že onkologický ústav v Košiciach rastie, avšak tento ziskový ústav s politickým prepojením preberá od stratovej štátnej nemocnice budovu, ktorú košická nemocnica nedokázala rekonštruovať pre podfinancovanie a nie preto, že by ju nepotrebovala. Už dnes druhej najväčšej nemocnici chýbajú doliečovacie lôžka a lôžka pre dlhodobo chorých. Tento prevod budovy je ďalším príkladom nekoncepčnosti v manažovaní Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura Košice a teda východoslovenského zdravotníctva. Tesne pred voľbami, by sa takéto nekoncepčné a rýchle prevody majetku nemali diať,“ dodal Visolajský.

„Ako zástupcovia LOZ UNLP Košice sa takmer sedem rokov pýtame, čo bude s opustenou historickou budovou a riaditeľstvo dlhodobo odpovedá, že hoci je potrebná, na rekonštrukciu nie sú peniaze. Zdá sa, že peniaze sa zrazu našli, avšak výsledkom nebude tak potrebné zlepšenie a rozvoj UNLP. Preto apelujeme na zodpovedných, aby sa takéto prevody nediali tesne pred voľbami,  pretože na takéto rozhodnutia je potrebná koncepcia rozvoja košickej nemocnice a analýza potrieb pacientov východného Slovenska.“ uzavrel Paulo.

POZVÁNKA NA VEČIEROK LOZ UNLP KOŠICE 2020

Milí priatelia, členovia Lekárskeho odborového združenia UNLP Košice,

srdečne Vás pozývame na  večierok Lekárskeho odborového združenia UNLP Košice, ktorý sa bude konať 21. februára 2020 v Kongres hoteli Roca. Je to príležitosť raz za rok sa znova stretnúť, zabaviť sa, ale aj posilniť naše Lekárske odborové združenie. Pre členov a  rodinných príslušníkov je vstup, občerstvenie a večera zdarma, zabezpečujeme aj babysitting pre deti počas trvania celého večierku.

Hudobným hosťom večera bude Marián Čekovský so svojou skupinou.

Vašu účasť nám prosím potvrďte vyplnením formulára na

www.bit.ly/večierokLOZKošice

Tešíme sa na Vás a na spoločne strávený čas!

S pozdravom

Výbor LOZ UNLP Košice