LOZ odporúča lekárom nepodpisovať súhlasy na služby na rok 2020

22.11.2019 sa konalo celoslovenské stretnutie predsedov LOZ jednotlivých nemocníc, kde sa klub predsedov po zreferovaní situácie v jednotlivých nemocniciach a vzhľadom na ignorovanie dialógu zo strany MZ SR jdnohlasne rozhodol, aby sme našim členom, ale aj ostatným lekárom, odporučili nepodpisovať súhlasy na služby na rok 2020 nad limity, ktoré nám prikazuje zákon (súhlas na nadčasy nad 150h a na pohotovosť nad 100h).

LOZ odporúča lekárom nepodpisovať súhlasy na služby na rok 2020!

Všetkým členom LOZ, ale i ostatným lekárom slovenských nemocníc.

Lekárske odborové združenie sa niekoľko rokov snažilo konštruktívne upozorňovať na každoročne sa zhoršujúcu personálnu situáciu v našich nemocniciach. Ako všetci vieme, problémom našich nemocníc je nedostatok skúsených lekárov s dlhšou praxou. Ich nedostatok má za následok neefektivitu systému, ale aj exodus mladých lekárov do zahraničia, pretože sa na slovenských oddeleniach nemajú od koho učiť. Celé toto volebné obdobie sme ukazovali príklady zo zahraničia a zdôvodňovali, prečo treba stabilizovať kľúčových lekárov na oddeleniach slovenských nemocníc formou diferenciácie miezd podľa odpracovaných rokov.

Takáto diferenciácia je štandardom v krajinách, ktoré Slovensku vo veľkom odoberajú skúsených lekárov. Napriek našej snahe, argumentácii a rokovaniam s ministrami, MZ SR a  s Implementačnou jednotkou Úradu vlády kompetentní neriešia stabilizáciu skúsených lekárov na Slovensku.

Keďže z dôvodov na strane ministerky a ministerstva zlyhali naše pokusy o konštruktívny dialóg a riešenie, výbor LOZ a celoslovenský Klub predsedov LOZ ODPORÚČA všetkým nemocničným lekárom NEPODPISOVAŤ súhlasy na služby – na prácu nadčas a súhlas na pohotovosť nad limit, ktorý dovoľuje zákon nariadiť lekárom.

LOZ odporúča lekárom, ktorí majú uzatvorené zmluvy o nadčasoch a službách na dobu neurčitú, aby tieto zmluvy čím skôr vypovedali a súhlas odňali. S výpoveďami pomôže LOZ.

Lekár v nemocnici pracuje normálnu pracovnú dobu ako akýkoľvek iný zamestnanec, k tomu však odpracuje služby navyše, ktoré mu môže nemocnica nariadiť vo výške 100 hodín pracovnej pohotovosti a 150 hodín nadčasov ročne. Ak chce nemocnica, aby lekár pracoval nad tieto limity, môže to urobiť iba so súhlasom lekára. A my sa pýtame, prečo by ste dávali súhlas, ak sa k Vám ministerstvo a kompetentní takto správajú?

Zákon hovorí, že ak tento súhlas lekár nedá, zamestnávateľ ho nemôže za to nijako postihovať ani perzekuovať.

Minulosť a nedávne skúsenosti niektorých nemocničných oddelení opakovane potvrdili, že nedanie súhlasu na služby, výrazne pomohlo pri rokovaniach a pri argumentácii o stabilizácii lekárov v nemocnici.

Viac informácii u Vášho predsedu LOZ vo Vašej nemocnici