16.12.2019 – V UNLP KOŠICE BOLO ÚSPEŠNE UKONČENÉ KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE

V pondelok 16.12.2019 bolo na pôde UNLP Košice úspešne ukončené niekoľko mesiacov trvajúce kolektívne vyjednávanie podpisom Dodatku č. 3 k platnej Kolektívnej zmluve UNLP Košice. Obsahom tohto dodatku sú zmeny v príplatkoch za riziko pre jednotlivé pracoviská UNLP Košice, zmeny príplatkov za odrobené roky, ktoré sú vyplácané jednorázovo á 5 rokov, zmeny príplatkov po dosiahnutí životného jubilea, bola zadefinovaná sociálna pomoc ak zamestnanec prežije v osobnom živote nejakú krízovú situáciu /úmrtie člena rodiny a pod./, príplatok na MHD pri dochádzaní do zamestnania pre  zamestnancov s nižšími príjmami. Z pohľadu lekárov UNLP Košice a členov LOZ je najdôležitejšie to, že do kolektívnej zmluvy boli zakomponované koeficienty na výpočet základných platov všetkých zdravotníkov – aj lekárov – s platnosťou na roky. Do budúcnosti je ďalšou úlohou LOZ-u to, aby sme tento bod Dodatku č. 3 udržali v platnosti aj po uplynutí nasledujúcich dvoch rokov. Presné znenie Dodatku č. 3 ku Kolektívnej zmluve UNLP Košice bude zverejnené v centrálnom registri zmlúv.