OTVORENÝ LIST MINISTERKE ZDRAVOTNÍCTVA

Lekárske odborové združenie odoslalo ministerke zdravotníctva otvorený list, v ktorom žiada transparentné preštetrenie zásahov do čakacích listín pacientov, ktorí čakajú na operačné výkony na Neurochirurgickej klinike UN Bratislava.

 

24. septembra 2018

 

Vážená pani ministerka,

kauza čakacích listín na Neurochirurgickej klinike UNB už veľmi dlho traumatizuje spoločnosť, znižuje dôveru pacientov v zdravotníctvo a poškodzuje meno samotnej Univerzitnej nemocnice Bratislava. A ak skutočne dochádzalo k machináciám v čakacích listinách, kde čakali na záchranu života aj onkologickí pacienti s nádorom mozgu, problém čakacích listín má aj obrovskú morálnu a etickú rovinu.

LOZ ako súčasť realizácie Memoranda uzatvoreného medzi vládou SR a Lekárskym odborovým združením v roku 2012 vypracovalo Zoznam protikorupčných opatrení, v ktorom sme na prvom mieste navrhli verejné čakacie listiny. Ak by sa toto naše protikorupčné opatrenie realizovalo zo strany MZ SR, dnes by táto kauza neexistovala.

V takejto situácii je pochopiteľné, že sa v laickej i odbornej verejnosti objavia viaceré relevantné otázky a že sa médiá snažia dopátrať pravdy. Nie je však pochopiteľné, ak v takejto situácii kompetentní mlčia, zahmlievajú, neinformujú o prešetrení a zakazujú dotknutým osobám o probléme hovoriť a informovať. Po 6 mesiacoch, čo bolo vedenie UNB oficiálne upozornené na podozrenie na machinácie s čakacími listinami na Neurochirurgickej klinike a po niekoľkých týždňoch medializácie tejto kauzy, sa verejnosť ani zástupcovia lekárov Univerzitnej nemocnice od kompetentných, čiže od vedenia UNB, nedozvedeli takmer nič.

Sú len dve veci, ktoré od riaditeľa UNB ako verejného funkcionára, v tejto kauze očakáva verejnosť. Verejnosť chce počuť, že prebehla nezávislá vnútorná kontrola, ktorej závery sú verejné a následne, že sa podozrenia nepotvrdili, alebo, že sa potvrdili podozrenia a vyvodili sa voči zodpovedným jasné kroky a okamžite sa prijali nevyhnutné opatrenia, aby sa takéto kauzy viac nestávali.

Všetko ostatné, ako je mlčanie, zahmlievanie, či zákazy vedenia voči zamestnancom verejne komentovať problém sú výrazne kontraproduktívne a zneisťujú verejnosť, pacientov s vážnymi diagnózami i samotných zamestnancov tak dôležitej inštitúcie ako je Univerzitná nemocnica v Bratislave. V konečnom dôsledku to len podkopáva dôveru ľudí v naše zdravotníctvo a v náš štát.

O podozreniach na uprednostňovanie niektorých pacientov v čakacích listinách pacientov čakajúcich na operácie na Neurochirurgickej klinike UNB bol daným listom už v apríli 2018 písomne upozornený aj samotný predseda ÚDZS, pán MUDr. Tomáš Haško, MPH. Napriek tomu, že podozrenia s machináciami s čakacími listinami sú závažné a napriek tomu, že v danom písomnom upozornení boli jasne a konkrétne popísané i možné poškodenia zdravia pacientov, vyplývajúce z oneskorenej operačnej liečby, vedenie ani samotný predseda ÚDZS na základe podnetu nekonal a zo strany ÚDZS nebolo iniciované žiadne šetrenie.

Túto nečinnosť riaditeľa ÚDZS pokladáme za tak závažné pochybenie, že žiadame zbavenie MUDr. Tomáša Haška, MPH funkcie predsedu ÚDZS. Je zarážajúce, že predseda ÚDZS na takýto písomný a konkrétny podnet viac ako 5 mesiacov nekoná, hoci na to isté neurochirurgické pracovisko boli zo strany ÚDZS za posledné mesiace poslané už dve iné kontroly, a to len na základe článkov v bulvárnom týždenníku (Plus7dní a Plus1deň), patriacej tej istej finančnej skupine, ktorá vlastní aj konkurenčné zdravotnícke pracovisko. A to aj napriek tomu, že informácie z daných článkov bulvárneho periodika vyvrátili i samotní dotknutí pacienti.

Vážená pani ministerka, je na čase sa zamyslieť nad pohnútkami vedenia ÚDZS a vyvodiť z jeho práce dôsledky. Plne si uvedomujem, že predsedu ÚDZS menuje Vláda SR a nie MZ SR, ale z Vášho postu Vám vyplýva morálna i odborná povinnosť vo veci konať. Koniec koncov ste súčasťou Vlády SR, tak Vám iste ako lekárke nebude robiť najmenší problém svojim kolegom vo vláde vysvetliť závažnosť prístupu vedenia ÚDZS k podnetu k čakacím listinám.

Ďalšou závažnou skutočnosťou je fakt, že predsedom správnej rady ÚDZS je človek podozrivý z vedenia údajne dvojitých čakacích listín na Neurochirurgickej klinike UNB. V právnom štáte by bolo samozrejmosťou, že by sa človek podozrivý z pochybenia vzdal vedenia v úrade, ktorý má jeho pochybenie preverovať. A ak by k tomu nedošlo, vedenia by ho zbavil jeho nadriadený až do času, kým sa nedokáže jeho nevina. Riziko ovplyvňovania, či zásahov do prešetrovania spomínaných čakacích listín je tak veľké, že Vás pani ministerka žiadame, aby v záujme objektívneho a nespochybniteľného prešetrenia kauzy čakacích listín na Neurochirurgickej klinike UNB, bol predseda správnej rady ÚDZS odvolaný, a to minimálne do doby, kým sa nedokáže jeho nevina.

Dnes nevieme, či k machináciám v čakacích listinách Neurochirurgickej kliniky UNB dochádzalo a či sú pravdivé informácie o odsúvaní operácií pacientov s nádormi mozgu. Na to musí prebehnúť nezávislé šetrenie. Čo však už dnes vieme, je, že predseda ÚDZS niekoľko mesiacov neospravedlniteľne nekonal. Dnes vieme, že podozrivý, ktorý má byť úradom vyšetrovaný stále figuruje vo vedení ÚDZS. Takýto stav je neakceptovateľný.

Vážená pani ministerka,
pevne verím, že si svoju zodpovednosť v danej situácii uvedomujete a preto Vás žiadam, aby Ministerstvo zdravotníctva SR kauzu čakacích listín Neurochirurgickej kliniky UNB dôveryhodne vyšetrilo a aby boli závery šetrenia plne vysvetlené verejnosti a médiám. Dovolím si zopakovať aj náš už niekoľkoročný protikorupčný návrh, aby boli čakacie listiny na operácie verejné, pretože by to odstránili potencionálne machinácie v čakacích listinách a s tým súvisiace riziko korupcie. Som presvedčený, že Vám ako lekárke nie je ľahostajné ohrozenie dôvery verejnosti voči kontrolnej funkcii Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, preto verím, že podniknete všetky kroky vrátane personálnych, aby sa stav na ÚDZS napravil.

S pozdravom,

MUDr. Peter Visolajský
predseda Lekárskeho odborového združenia