ROKOVANIE S VEDENÍM UNLP KOŠICE

20.12.2018 prebehlo rokovanie zástupcov LOZ UNLP Košice v piatich bodoch.

1. pripomienkovali sme text nového pracovného poriadku, boli nám vysvetlené zmeny oproti textu doteraz platného pracovného poriadku. Máme isté výhrady k niektorým formuláciám v pracovnom poriadku, musíme jeho znenie ako menšinová odborová organizácia rešpektovať. Text pracovného poriadku vyplýva z povinnosti zamestnávateľa zabezpečiť za každých okolností plynulosť poskytovania zdravotnej starostlivosti.

2. rokovali sme o možnosti právnej formulácie textu Dohody o mzde pre našich lekárov, tento bod sme odročili na začiatok roku 2019. Vrátime sa k nemu podľa toho, ako bude postupovať kolektívne vyjednávanie na pôde UNLP Košice.

3. boli sme oboznámení o spôsobe úhrady odmeny pre lekárov, ktorí vykonávajú na pôde UNLP obhliadky mŕtvych. Ako presne postupovať objasníme všetkým našim členom osobne, ktorí túto činnosť vykonávajú a majú problém s úhradou týchto odmien.

4. boli sme informovaní o tom, ako si budu vykazovať ÚPS služby školskí lekári od 1.1.2019 potom, ako im budú podľa nového znenia zriaďovacej listiny navýšené úväzky. Bližšie informácie podáme na požiadanie každému členovi.

5. boli sme informovaní o výške kapitálových výdavkov MZ, ktor´v roku 2018 boli preinvestované na rozvoj UNLP Košice a o pláne materiálového a personálneho rozvoja UNLP Košice na rok 2019.